Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

 1. Powitanie uczestników spotkania.
 2. Informacje nt. stanu zaawansowania do 4-go Polskiego Kongresu Mechaniki i 23-ciej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki.
 3. Realizacja uchwał podjętych na XXXVIII Zjeździe Delegatów PTMTS w Będlewie.
 4. Wolne wnioski.

II. Część naukowa

Temat wykładu:

prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

Nowe spojrzenie na lepkoplastyczność generowaną mikropasmami ścinania

Obserwacje doświadczalne wykazują, że deformacja plastyczna metali jest często efektem konkurujących ze sobą mechanizmów krystalograficznego poślizgu, bliźniakowania oraz mikropasm ścinania. Te ostatnie przejawiają się jako koncentracje odkształcenia postaciowego w formie cienkich warstewek o grubości rzędu 0,1 µm. Mikropasma ścinania współdziałają z aktywnymi mechanizmami krystalograficznego poślizgu lub bliźniakowania, kontrolując w różnym stopniu proces niesprężystych deformacji. Stwierdzono na podstawie wielu badań doświadczalnych, że zmiana mechanizmu deformacji plastycznej ma wpływ na mechaniczne własności materiału. Dlatego zbadanie i wyjaśnienie fizycznych mechanizmów odpowiedzialnych za inicjację, rozwój i ewolucję mikropasm ścinania ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia lepkoplastycznego płynięcia materiałów metalicznych w skali makroskopowej, [1]. Na podstawie analizy aktualnego stanu badań prowadzonych na różnych poziomach obserwacji: wspomagane cyfrową korelacją obrazu badania mechaniczne – próby jedno- i dwuosiowe, badania in-situ przy użyciu mikroskopii elektronowej, badania tomografii atomowej w połączeniu z obliczeniami ab initio oraz dynamiki molekularnej, zaproponowano fizyczny obraz wielopoziomowej hierarchii oraz ewolucji pasm ścinania. Przedstawiono motywację fizykalną i heurystyczne podstawy opisu teoretycznego. Odniesiono się do znanych wyników z literatury, [2]. Przedyskutowano trudności z zastosowaniem prostego wielkoskalowego sposobu uśredniania oraz oryginalną koncepcję rozszerzenia pojęcia reprezentatywnego elementu objętości z wykorzystaniem znanej teorii propagacji powierzchni osobliwych jako fal silnej nieciągłości mikroskopowego pola prędkości, [3]. Przedstawiono nowe sformułowanie opisu prędkości odkształcenia postaciowego generowanego przez wielopoziomową hierarchię pasm ścinania z uwzględnieniem decyzyjnego procesu wyboru kluczowych efektów przepływu informacji dla poszczególnych poziomów obserwacji, [3]. W końcowych wnioskach, prezentowany model lepkoplastyczności generowanej mikropasmami ścinania odniesiono do teoretycznych podstaw opracowanej przez Andrzeja Korbla i Włodzimierza Bochniaka technologii kształtowania metali znanej jako technologia KoBo, [2].

[1] R.B. Pęcherski, Macroscopic effects of micro-shear banding in plasticity of metals, Acta Mechanica, 1988, 131, pp 203–224.
[2] A. Gusak, M. Danielewski, A. Korbel, M. Bochniak, N. Storozhuk, Elementary model of severe plastic deformation by KoBo proces, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 034905.
[3] W. Kosiński, Field Singularities and Wave Analysis in Continuum Mechanics, PWN Warszawa i Elis Horwood, Chichester, 1986 rozszerzona wersja polskiego wydania, Wstęp do Teorii Osobliwości Pola i Analizy Fal, PWN, Warszawa, 1981.
[4] G. Goldbeck, Foreword, in: Industrial Applications of Molecular Simulations, M. Meunier (ed.), CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2012.

Miejsce spotkania: Politechnika Krakowska, WIL, s.310.
Termin: 8 maja 2019 (środa), godz. 17.00.

Autor

Opublikowany

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, a głównym jego celem będzie wybór przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału na następną kadencję.

Program zebrania określony jest na podstawie punktów par. 38 Statutu PTMTS (http://krakow.ptmts.org.pl, zakładka Sprawy).

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie.

Miejsce spotkania: AGH, paw. D1, s.103 (sala seminaryjna).
Termin: 15 stycznia 2019 (wtorek), godz. 17.00.

Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTMTS
dr hab inż. Grzegorz Cieplok

Autor

Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

 1. Powitanie uczestników spotkania.
 2. Przyjęcie i prezentacja nowych członków.
 3. Wręczenie Złotej i Srebrnej Odznaki PTMTS.
 4. Informacje nt. stanu zaawansowania do 4-go Polskiego Kongresu Mechaniki i 23-ciej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki .
 5. Przygotowanie do walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 6. Kandydatury do konkursów i nagród PTMTS (np. Nagroda im. Witolda Nowackiego, Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka).
 7. Wolne wnioski.

II. Część naukowa

Temat wykładu:

prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk
General Model of Solving Beams with a Constant Cross Section in the Class of Generalized Functions

Miejsce spotkania: AGH, paw. D1, s.103 (sala seminaryjna).
Termin: 4 grudnia 2018 (wtorek), godz. 17.00.

Autor

Opublikowany

Program spotkania

I. Część organizacyjna

 1. Powitanie uczestników spotkania.
 2. Przyjęcie i prezentacja nowych członków.
 3. Przedstawienie najważniejszych tematów Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu PTMTS z okazji 60-lecia Towarzystwa.
 4. Informacje dotyczące nadania Złotej i Srebrnej Odznaki PTMTS.
 5. Przedstawienie stanu finansowego Oddziału.
 6. Wolne wnioski.

II. Część naukowa

Temat wykładu:

dr inż. Jakub Tabin
Modelowanie i badanie lokalizacji odkształceń w nieciągłym płynięciu plastycznym w kriogenicznym zakresie temperatury

Streszczenie

Referat dotyczy modelowania zjawiska lokalizacji odkształceń podczas nieciągłego płynięcia plastycznego (NPP). Efekt zaobserwowano w trakcie deformacji plastycznej próbek wykonanych ze stali austenitycznej typu 304, 304L, 316, 316Ti, 316L, 316 LN etc. w ekstremalnie niskich temperaturach. NPP związane jest z gwałtownym spadkiem naprężenia w funkcji odkształcenia (tzw. serracje na wykresie naprężenie-odkształcenie). Wyniki testów wytrzymałościowych w temperaturze ciekłego helu (4.2K) wykazują, że NPP zlokalizowane jest w paśmie ścinania. Propagacja pasma utrudniona jest przez formowanie się fazy wtórnej martenzytu.
W pracy przedstawiono model nieciągłego płynięcia plastycznego sprzężonego z przemianą martenzytyczną. W opisie wykorzystano nieliniowe wzmocnienie mieszane materiału, spowodowane mechanizmami interakcji dyslokacji z barierami sieci krystalicznej (w tym z wtórną fazą) oraz ewolucji operatora sztywności stycznej w wyniku zmiany udziału objętościowego nowej fazy martenzytycznej w austenicie. Efekt lokalizacji odkształceń zidentyfikowano na podstawie dystrybucji temperatury. Założono, że reprezentatywny element objętościowy (REO) wędruje wraz z pasmem ścinania względem przestrzennie umieszczonego czujnika temperatury. Zagadnienie przewodnictwa cieplnego rozwiązano w oparciu o funkcję Greena, przy odpowiednio zdefiniowanych warunkach początkowych oraz parametrach testu. Na podstawie przeprowadzonej analizy termomechanicznej możliwe jest określenie przestrzenne i czasowe pasma ścinania podczas NPP sprzężonego z przeminą martenzytyczną.
Wyniki modelu konstytutywnego i numerycznego pokrywają się z wynikami uzyskanymi podczas doświadczeń. Zaproponowany model może być zastosowany do projektowania elementów konstrukcyjnych pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach.

Miejsce spotkania: AGH, paw. B2, s.110 (sala obrad Rady Wydziału).
Termin: 12 czerwca 2018 (wtorek), godz. 18.00.

Autor

Opublikowany

Szanowni Państwo

Z okazji zakończenia prac renowacyjnych grobowca, w którym spoczywa profesor Maksymilian Tytus Huber, mam zaszczyt zaprosić wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz osób zainteresowanych na otwarte seminarium naukowe poświęcone osobie Profesora.

Miejsce spotkania: Klub Profesora AGH, budynek A-0, niski parter.
Termin: 11 maja 2018 (piątek)

Harmonogram seminarium:

11.00 – Przywitanie uczestników spotkania
11.05 – Informacja nt. renowacji grobowca prof. M.T.Hubera. Głos zabierze Przewodniczący PTMTS prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
11.15 – ,,Wspomnienie o profesorze M.T. Huberze’’ . Referat wygłosi dr hab. inż. Grzegorz Cieplok
11.35 – ,,Developments in Plasticity and Fracture. Centenary of M.T.Huber Criterion. Kraków 2004 – wspomnienia uczestników sympozjum ’’ . Referat wygłosi dr hab. inż. Kinga Nalepka
12.00 – Wyjazd na Cmentarz Rakowicki
13.00 – Złożenie kwiatów na grobie prof. M.T.Hubera
13.30 – Powrót na Akademię Górniczo-Hutniczą
14.00 – Posiedzenie Zarządu Głównego PTMTS (paw. B2,s.110 – sala obrad Rady Wydziału)
14.00 – Posiedzenie Sekcji TMM KBM PAN (paw. D1,s. 103)
15.00 – Obiad

Autor
Kategorie Seminaria naukowe